You must install Adobe Flash to view this content.

Quy trình tuyển chọn

quy_trinh_tuyen_chon_160408_6.png

Ủy ban Tuyển chọn sẽ đánh giá toàn bộ hồ sơ và chọn ra 30 ứng viên có điểm hồ sơ cao nhất tham gia vòng thi Viết luận và Phỏng vấn.

Điểm đánh giá cuối cùng sẽ là điểm tổng hợp 3 vòng tuyển chọn với tỉ trọng điểm như sau:

- Đánh giá hồ sơ: 30% (Kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội, ngoại khóa…)

- Viết luận: 35%

- Phỏng vấn: 35%