You must install Adobe Flash to view this content.

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ

Địa chỉ        : 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại  : (84)-4-3826-5451
Fax               : (84)-4-3934-8420
Website      : www.nistpass.gov.vn 

NISTPASS.gif

Viện chiến lược và chính sách Khoa học Công nghệ là cơ quan nghiên cứu của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Chức năng và nhiệm vụ:

- Trình Bộ trưởng phương hướng, chủ trương và kế hoạch hoạt động của Viện trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách và pháp luật về KH&CN; tham gia triển khai và đánh giá chiến lược, chính sách KH&CN.

- Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành quản lý KH&CN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật.

- Xuất bản các ấn phẩm, tạp chí về kết quả nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý KH&CN theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.