You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đạt giải

Hoàng Anh Quý 
Hoàng Hà 
Lê Xuân Lưu 
Lê Yên Thanh 
Lương Hữu Trọng 
Nguyễn Hà Thanh 
Nguyễn Hữu Thiết 
Nguyễn Thành Dương 
Trần Đức Mười 
Vũ Văn Việt