You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2006

Trần Diệu Lý 
Ngô Xuân Bách 
Trần Quang Khải 
Nguyễn Trung Kiên 
Lê Thị Tịnh Minh 
Huỳnh Quang Khoa 
Phạm Quang Nhật Minh 
Ngô Minh Thùy 
Trần Lê Minh Sang 
Nguyễn Bình Minh