You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2011

Nguyễn Huy Tiệp 
Nguyễn Trọng Nhật Quang 
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
Nguyễn Thị Huấn 
Châu Ngọc Đỗ Quyên 
Nguyễn Phương Duy 
Lưu Chung Tuyến 
 
Bùi Hoàng Vũ 
Nguyễn Thị Trang